Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z nauczaniem w formie zdalnej

 

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 38,
  34-113 Paszkówka 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubpisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania oraz komunikacji elektronicznejna podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przepisy prawa nie określają jakie dokładnie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych osobowych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi, które Szkoła przetwarza podczas stacjonarnegoprocesu kształcenia, a także obejmuje wizerunek ucznia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w szczególności:

 • Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie oraz niezależni Administratorzy będący dostawcą narzędzi, systemówi aplikacjisłużących do kształcenia na odległość, w tym w szczególności podmioty odpowiadające za:                                                                                                        
 • Dziennik elektroniczny - VULCAN sp. z o.o.Wołowska 6, 51-116 Wrocław,
 • Platformę e-podręczniki -Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Aplikację Microsoft Teams oraz Office 365 -Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399USA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu.Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i przechowywana będzie zgodnie z wymaganiami dla dokumentacji pedagogicznej.                                                                                                         6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich oraz dziecka danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.                                                                                                                                                                                                               7. .W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                                                                            8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją obowiązku szkolnego, a konsekwencją ich  niepodania będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.                                                                                                                       9.Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.