OCENA

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – pop;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – nag.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca na podstawie ocen miesięcznych, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału, ocenianego ucznia oraz biorąc pod uwagę wpisy z „zeszytu uwag i spostrzeżeń”.

 

5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia w ciągu roku szkolnego wychowawca i nauczyciele zapisują w „zeszycie uwag i spostrzeżeń” uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku lekcyjnym.

6. Za każdy miesiąc szkolny (najpóźniej do 10 następnego miesiąca) wychowawcy oceniają zachowanie ucznia oraz dokonują wpisu do dziennika lekcyjnego bieżącej oceny zachowania. Podstawą bieżącego oceniania jest obserwacja ucznia oraz analiza wpisów do „zeszytu uwag i spostrzeżeń” oraz stopień spełniania kryteriów na poszczególne oceny.

7. Zachowania ucznia oceniane jest w następujących kategoriach:

I Stosunek do obowiązków szkolnych;

II Kultura osobista;

III Zaangażowanie;

IV Zachowania społeczne.

8. Przyjmuje się następujące zasady oceniania za zachowanie.

 • za zachowanie i postawę świadczącą o wypełnianiu obowiązków, wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaniu, właściwych zachowaniach społecznych, - uczeń otrzymuje uwagi pozytywne;
 • za niewypełnianie obowiązków szkolnych, brak kultury osobistej, niewłaściwe zachowania społeczne - uczeń otrzymuje uwagi negatywne;

9. O otrzymanej ocenie zachowania ucznia za dany miesiąc wychowawca informuje rodziców pisemnie. wg wzoru :

Imię i nazwisko..................

Klasa.....................

Miesiąc...............

Proponowana bieżąca ocena zachowania.................

Zostałem zapoznany z bieżącą oceną zachowania mojego syna/córki

Nie mam zastrzeżeń do propozycji oceny........................ /podpis
Zostałem zapoznany z bieżącą oceną zachowania mojego syna/córki Mam wątpliwości/zastrzeżenia.

W celu uzyskania wyjaśnienia zgłoszę się do wychowawcy klasy w dniu..............

/podpis

10. Informacja podpisana przez rodzica jest przechowywana przez wychowawcę do końca roku szkolnego.

11. Po zapoznaniu się z oceną rodzic ma możliwość uzyskania wyjaśnień u wychowawcy

 

 • Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 51.
 • Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:
 • zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia (pisemnie przez rodzica) w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły;
 • zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nosi obuwie zmienne, mundurek, strój galowy nie ulega żadnym nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze),
 • przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,
 • systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć,
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem,
 • interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły, przejawia troskę o mienie szkoły,
 • rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań,
 • reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, organizację,
 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,
 • wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formy grzecznościowe,
 • zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
 • w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,
 • zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,
 • nie uczestniczy, ale i przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,
 • jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje),
 • zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

 

 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • Nie ma uwag negatywnych w kategorii II i IV

14. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nosi obuwie zmienne, mundurek, strój galowy nie ulega żadnym nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze),
 • używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych,
 • przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,
 • zna i chętnie śpiewa hymn szkoły
 • przejawia troskę o mienie szkoły,
 • pomaga słabszym i młodszym kolegom,
 • nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych,
 • nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,
 • kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
 • bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

15. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nosi obuwie zmienne, mundurek, strój galowy nie ulega żadnym nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze),
 • spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,
 • przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,

 

 • inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły,
 • prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,
 • zna symbole szkoły, hymn szkoły,
 • nie używa wulgaryzmów, słów, gestów, czynów, obraźliwych naruszających godność osobistą,
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych,
 • prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,
 • rozumie i stosuje normy społeczne,
 • szanuje mienie społeczne,
 • pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,
 • wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły,

16. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce;
 • zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe;
 • z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych i kolegów;
 • sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
 • spóźnia się na lekcje,
 • nie zna hymnu szkoły
 • nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,
 • zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
 • zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego,
 • zapomina mundurka szkolnego
 • sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych,
 • czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego błędu,
 • zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,

 

 • czasami zapomina obuwia zmiennego,
 • na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
 • nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
 • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
 • poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,
 • używa zwrotów grzecznościowych,
 • czasem pomaga koleżankom i kolegom

17. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia wymagań szkolnych i jest niesystematyczny w nauce;
 • rzadko przestrzega zasad dobrego wychowania i rzadko używa zwrotów grzecznościowych;
 • opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, a o usprawiedliwieniach zapomina;
 • jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 • wielokrotnie spóźnia się na lekcje,
 • często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,
 • nie nosi mundurka, obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia,
 • niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne,
 • w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych,
 • jest agresywny w stosunku do rówieśników, stosuje przemoc w tym cyberprzemoc;
 • lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,
 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
 • wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,
 • używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią,
 • nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy),
 • ulega nałogom,
 • ma negatywny wpływ na swoich kolegów,
 • lekceważy ustalone normy społeczne,
 • przejawia zachowania rasistowskie, głosi hasła wzywające do nienawiści na tle rasowym, kulturowym, narodowościowym, religijnym i in.

 

20) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania

18. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który :

 • agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób;
 • dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia;
 • samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i wagaruje, nie usprawiedliwia opuszczonych godzin lekcyjnych;
 • nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 • nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,
 • nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,
 • poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie własne i innych,
 • nie zmienia obuwia, nie nosi mundurka, stroju galowego
 • nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego błędu,
 • ulega nałogom,
 • celowo niszczy mienie szkoły,
 • wchodzi w konflikt z prawem
 • swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny
 • przejawia zachowania rasistowskie, głosi hasła wzywające do nienawiści na tle rasowym, kulturowym, narodowościowym, religijnym i in.

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

 


 

13. W ramach bieżącego oceniania zachowania uczniów klas I-III nauczyciel obserwuje ucznia, a pod koniec każdego miesiąca wykorzystując wyniki obserwacji, ustala każdemu uczniowi bieżącą miesięczną ocenę zachowania. Ustaloną ocenę wpisuje w dzienniku lekcyjnym

14. W klasach I-III stosuje się następującą skalę bieżącego oceniania zachowania:

 • wz – uczeń reprezentuje postawę wzorową;
 • bdb – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą;
 • db – uczeń reprezentuje postawę dobrą;
 • ndp – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą;

15. Kryteria oceniania zachowania obejmują następujące obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

16. Szczegółowy opis zachowania

 • postawa wzorowa

– Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.

Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze

usprawiedliwione.

Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie

i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa „brzydkich słów".

Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo

zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie

i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba

i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy

i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

 • postawa bardzo dobra

– Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

 • postawa dobra

– Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

 • postawa niewłaściwa

– Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.