KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO KUCHARCZYKA W PASZKÓWCE NA LATA 2015 - 2020I. WIZJA SZKOŁY


Nasza szkoła jest otwarta i przyjazna dla każdego ucznia i rodzica

II. MISJA SZKOŁY

Jesteśmy po to, aby tworzyć wspólnie z całą społecznością szkolną klimat wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do dalszej drogi w przyszłość, poprzez rzetelną edukację, partnerstwo, tolerancję, osiąganie sukcesów na miarę możliwości. Założone cele osiągniemy dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze pedagogicznej, odpowiedni dobranym programom nauczania, stosowaniu różnorodnych atrakcyjnych środków dydaktycznych dostosowanych do nowoczesnych metod nauczania. Wychowujemy w poszanowaniu tradycji szkoły i regionu. Nie ustaniemy w poszukiwaniu nowych, bardziej skutecznych rozwiązań dla zaspokojenia wciąż rosnących wyzwań i oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku.

III. CELEM naszych działań jest wykształcenie i wychowanie wraz z rodzicami absolwenta, który:

• Posiada odpowiednią wiedzę, którą potrafi wykorzystać w praktyce oraz ważne i cenne umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym;
• Umiejętnie wykorzystuje media do nauki i pracy;
• Jest silnie związany ze swoją miejscowością , regionem i krajem;
• Umie pracować zespołowo, jest kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny, obowiązkowy;
• Posiada nawyk stałego uczenia się;
• Umiejętnie komunikuje się z innymi;
• Odznacza się wysoką kulturą i wysokim morale;
• Jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka i jest gotów nieść pomoc innym;
• Dba o zdrowie własne i innych, higienę, estetykę własną i otoczenia;
• Umie korzystać z dóbr kultury narodowej, regionalnej oraz uczestniczy w życiu kulturalnym i tworzy je;
• Bezpiecznie i odpowiedzialnie porusza się po drogach jako pieszy i rowerzysta;
• Szanuje przyrodę i odznacza się postawą proekologiczną;
• Szanuje rodzinę i przygotowuje się do pełnienia w niej określonych ról;
• Kieruje się w życiu wartościami etycznymi, odróżnia dobro od zła;
• Szanuje godność człowieka, odrzuca przemoc i agresją, uzależnienia i nałogi;
• Potrafi racjonalnie wykorzystywać swój wolny czas;

IV. WYPEŁNIAJĄC MISJĘ WSPÓŁPRACUJEMY Z

• Rodzicami, którzy współdecydują o kształcie szkoły, wspierają działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze. Organizują się w Radę Rodziców;
• Samorządem – Wójtem, Radą Gminy, radą Sołecką, których przedstawiciele są często zapraszani do szkoły, na uroczystości i imprezy szkolne oraz prezentacje dorobku szkoły;
• Instytucjami prowadzącymi działalność wychowawczą i wspierającymi rozwój dziecka: m.in. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, GKRPA, GOPS, NZOZ, i in.
• Instytucjami kulturalnymi i sportowymi w najbliższm środowisku, kształtującymi poczucie więzi z regionem: m.in. CKiP w Brzeźnicy, Gminna Biblioteka Publiczna, zespół „ Tańczące Kumoszki”, PUKS „ Pobiedr”, LKS „ Dąb Paszkówka;
• Ponadto nasi uczniowie korzystają z oferty teatrów i kin krakowskich zwiedzają muzea, poznają zabytki. Uczestniczą w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych oraz „ zielonych szkołach”

V. DZIAŁANIA SZKOŁY W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU I JEJ ROZWOJU

1. Podnoszenie poziomu nauczania;
2. Rozwijanie przedsiębiorczości, zdolności, zaradności, samodzielności i współpracy uczniów;
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych;
4. Kształtowanie właściwych postaw uczniów: patriotyczno – obywatelskiej; prozdrowotnej, proekologicznej, tolerancji, bez agresji i przemocy;
5. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole i dobrego wizerunku w środowisku;
6. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
7. Podnoszenie jakości w zakresie organizacji i zarządzania szkołą;
8. Realizacja edukacyjnych projektów europejskich
9. Poprawa bazy dydaktycznej szkoły