OCENY

 

1. Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 56.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest

obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa oświatowego;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 • 36
 • Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych prowadzonych w Szkole w roku szkolnym:

 • 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
 • 2018/2019 – w klasie III i VI.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych w Szkole w roku szkolnym:

 • 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
 • 2018/2019 – w klasie III i VI.
 • 37

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

 • bieżące;
 • klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.

 

 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 48 ust. 1 pkt 3 – 5 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 • Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.
 • Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą.
 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.
 • 38
 • Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 • I okres rozpoczyna się w pierwszym dniu roku szkolnego , a kończy w ostatni piątek przed feriami zimowymi. Jeżeli ferie zaczynają się w lutym, to I okres kończy się w ostatni piątek stycznia.
 • II okres rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po feriach zimowych, a kończy w ostatnim dniu roku szkolnego. Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu I okresu nie następują ferie zimowe, to II okres rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu I okresu.
 • Klasyfikację śródroczną przeprowadza się nie później niż na 2 dni przed zakończeniem I okresu.
 • Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.
 • 39
 • Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o wszystkich ustalonych przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 • Wychowawca na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
 • O przewidywanej śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowani pisemnie na miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
 • Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za

 

pośrednictwem ucznia jego rodzicom w terminach określonych w ust. 2 i 3. Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wychowawcy.

 • Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być przekazany także poprzez wpis do zeszytu korespondencyjnego ucznia.
 • Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.
 • Przewidywane oceny nie mają charakteru wiążącego. Jeżeli w okresie od ich przekazania rodzicom do klasyfikacji zajdą okoliczności uzasadniające zmianę tych ocen, oceny mogą być zmienione.
 • 40

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

3. Na 2 tygodnie przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:

 • nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych.
 • wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

4. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

5. Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 42 ust. 1.

6. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 46 i § 47.

 • 41

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący – 6 (cel);
 • stopień bardzo dobry – 5 (bd);

 

 • stopień dobry – 4 (db);
 • stopień dostateczny – 3 (dst);
 • stopień dopuszczający – 2 (dop);
 • stopień niedostateczny – 1 (nd).
 • Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
 • Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 • Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.
 • Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych nauczyciele kierować się będą następującymi zasadami:
 • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Opanował umiejętności i wiadomości określone w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą, a ponadto :

przynajmniej w niektórych działach posiada umiejętności lub wiadomości wykraczające poza program.

 • Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

Opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości określony programem nauczania z danego przedmiotu w danej klasie. Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach.

 • Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

Nie opanował w pełni umiejętności lub wiadomości określonych programem nauczania ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

 • Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

Opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie nie przekraczającym podstawy programowej oraz rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne.

 • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

Ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej z danego przedmiotu, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych umiejętności i wiadomości z tego przedmiotu oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności.

 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

Nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonywać typowych zadań o niewielkim stopniu trudności.

8. Uczniów z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi traktuje się w sposób zindywidualizowany w zakresie wymagań jak i oceniania:

 

1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustalane są w stopniach według skali bez używania znaków „+” i „‒”:

 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny– 3;
 • stopień dopuszczający – 2;

 

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Przy ustalaniu bieżących stopni nauczyciele kierować się będą następującymi kryteriami:

 • Stopień celujący – 6 - Wybitnie - Uczeń posiada wiedzę i umiejętności , które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości w nowych nietypowych sytuacjach.
 • Stopień bardzo dobry - 5 - Znakomicie - Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami.
 • Stopień dobry - 4 - Poprawnie - Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań, trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.
 • Stopień dostateczny 3 - Przeciętnie - Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
 • Stopień dopuszczający - 2 - Minimalnie - Uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie przy pomocy nauczyciela prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
 • stopień niedostateczny - 1 - Niewystarczająco - Nie zostały spełnione kryteria wymagań koniecznych, niezbędnych do uczenia się i opanowania podstawowych umiejętności. Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki. Uczniowi stworzono szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych.

3. Oceny bieżące ustalane są systematycznie oraz w różnych formach.

4. Ocenianie bieżące odbywa się podczas codziennych zajęć i polega na gromadzeniu informacji o postępach w nauce ucznia poprzez:

 • słuchanie wypowiedzi (stawianie pytań, formułowanie problemów);
 • analizę prac utrwalonych na papierze, prac domowych, sprawdzianów;
 • obserwowanie działania, aktywności na zajęciach, zaangażowania i włożonego w pracę wysiłku, umiejętności pracy w grupie;
 • oglądanie wytworów pracy dzieci we wszystkich fazach działania.

5. Formami oceniania są:

 • ocena słowna;
 • ocena stopniem;
 • ocena opisowa;

6. Ocena bieżąca polega na słownym lub pisemnym udzieleniu pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na zajęciach, a jego rodzicom podczas zebrań, kontaktów indywidualnych lub w innych ustalonych z wychowawcą warunkach.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

8. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 6 sporządza wychowawca.

9. Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania sporządza komputerowo i podpisuje wychowawca oraz dołącza ją do dziennika lekcyjnego.

10. Ocena opisowa śródroczna przechowywana jest w dokumentacji szkolnej przez 3 lata.

11. Rodzice informowani są o postępach dziecka w nauce poprzez:

 • rozmowy indywidualne;
 • notatki w dzienniczku ucznia, zeszytach, pracach pisemnych, sprawdzianach;

12. Rodzice mają możliwość wglądu do prac uczniów na bieżąco (zeszyty, karty pracy, sprawdziany).

 

17. Uczniowie są wyróżniani i nagradzani:

 

 • ustną pochwałą przekazaną uczniom i rodzicom;
 • nadawaniem tytułów „Klasowego Mistrza...” (np.: ortografii, liczenia w zakresie..., ).
 • Ocenianie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia poprzez przekazanie rodzicom pisemnych wskazówek do dalszej pracy.
 • Ocenianie roczne w klasach I- III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnymi i ustaleniu klasyfikacyjnej oceny opisowej.
 • Opisowa ocena roczna ukazuje postępy i rozwój danego ucznia, bez porównywania go do innych uczniów. Ocenianie to dokonywane jest na podstawie obserwacji ucznia i zgromadzonej dokumentacji.
 • Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I-ego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 • 44
 • Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali określonej w § 41 ust. 1.
 • 45
 • Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisemnych

oraz zadań praktycznych

 • Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
 • odpowiedź ustna;
 • recytacja;
 • zadanie klasowe;
 • pisemny sprawdzian wiadomości;
 • test pisemny;
 • praca domowa;
 • kartkówka;
 • ćwiczenia;
 • referat;
 • zadania praktyczne;

 

3. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą być przekazane uczniowi.

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

5. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

6. Każda pisemna forma odpowiedzi poniżej 15 min i maksymalnie z 3 lekcji wstecz jest kartkówką. Jest formą bieżącego sprawdzania wiedzy, nie musi być zapowiedziana. W ciągu dnia może być więcej niż jedna.

7. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test powinno się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań, zagadnień. W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego.

8. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 7 dni od ich napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela.

9. Oceny z prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym, a z kartkówek zielonym Pozostałe oceny wpisywane są kolorem czarnym lub niebieskim

10. Uczeń ma prawo poprawić każdą bieżącą ocenę w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem danego przedmiotu;

 • uczeń zgłasza wolę poprawienia oceny nie później niż 1 tydzień od otrzymania oceny,
 • ocenę poprawianą zakreśla się kółkiem anulując ją, a obok wpisuje się ocenę poprawioną, która jest oceną obowiązującą,
 • podczas poprawiania oceny zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności jest taki sam, jak ten za który uczeń dostał wcześniejszą ocenę .
 • każdą oceną pozytywną uczeń może poprawiać 1 raz, a negatywną 2 razy

11. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:

 • poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających,
 • z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów,

3) przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli.

12. Przyjmuje się następujące zasady ocenienia prac pisemnych:

100% pkt. cel

99%-90% pkt. bdb 89%-70% pkt. db 69%-50% pkt. dst 49%-30% pkt. dp 29%-0% pkt. ndst.

13. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu napisać sprawdzian w późniejszym terminie:

 • jeżeli nieobecność na sprawdzianie spowodowana jest chorobą, sytuacją rodzinną lub sytuacją losową ucznia, to uczeń pisze sprawdzian w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły,
 • jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie z innych powodów niż zapisane w ust. 1, to pisze sprawdzian na pierwszej lekcji danego przedmiotu po przyjściu do szkoły.

14. Na okres przerw świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i ferii zimowych nauczyciele nie zadają zadań domowych.

15. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu o oceny bieżące, ale nie są one ich średnią arytmetyczną.

16. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuję do dziennika.

17. Każdą ocenę nauczyciel uzasadnia ustnie wskazując uczniowi co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

18. Rodzice (opiekunowie) są informowani o ocenach ucznia poprzez wpisywanie ich do zeszytu przedmiotowego oraz podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami na zebraniach ogólnych.

 • 46
 • Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 • Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są:

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione;

 

 • liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej;
 • inne ważne sytuacje życiowe lub losowe ucznia, które nauczyciel uzna za istotne;

3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia

 • przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.

4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek do rozpatrzenia nauczycieli danych zajęć edukacyjnych.

5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o:

 • uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń:
 • podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję;
 • sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną ocenę.

6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 38 ust. 7 pkt 1.

7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 51.

9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację

 • udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.
 • 47
 • Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.
 • Wniosek przekazany zostaje wychowawcy klasy, który ustala rozmowę wyjaśniającą z uczniem i jego rodzicami.

 

 • Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem i jego rodzicami wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Rozmowa musi odbyć się najpóźniej dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 • Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny.
 • Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić: przedstawicieli rady pedagogicznej, pedagoga, psychologa, rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
 • Ocena zachowania może być podwyższona w przypadku np. zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. pod warunkiem przestrzegania przez ucznia Statutu Szkoły.
 • Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obwiązek wziąć pod uwagę opinie osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.
 • Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem §51
 • Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić Protokół, który zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.
 • Protokół pozostaje w dokumentacji szkoły.
 • 48

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia:

 • nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,;
 • nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,;
 • realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
 • realizującego indywidualny tok nauki;
 • przechodzącego ze szkoły innego typu;
 • przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

 • Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 50 i § 51.
 • Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
 • Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • 49
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 • Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 51.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 • Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 • Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
 • Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • 50

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 • 51
 • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego
 • Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 • Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 • Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.2.
 • Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.